Privacyverklaring

Burgt Osteopathie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Niels van der Burgt
Kapelstraat 66
4815 GP, Breda
+31 6381 297 56 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Burgt Osteopathie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Burgt Osteopathie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar wanneer zij zich presenteren als patiënt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Burgt Osteopathie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Burgt Osteopathie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, met het oog op opstelling van een patiëntendossier 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Burgt Osteopathie bewaart uw persoonsgegevens zolang u geregistreerd staat als patiënt in onze database, of tot op het moment dat u wenst dat uw gegevens gewist worden. Dit garandeert een vlotte opvolging en schept de mogelijkheid om diagnoses en prognoses te kunnen stellen, gebaseerd op uw historiek. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Burgt Osteopathie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens bewaren in onze opdracht (Crossuite), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Burgt Osteopathie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Zowel het website platform van wordpress, als het beveiligde agendasysteem en de beveiligde dossieropslag van Crossuite zijn volledig conform de GDPR (General Data Protection Regulation) wetgeving van 25 mei 2018. De samenwerking van Burgt Osteopathie met Crossuite garandeert de veilige bewaring van alle gegevens, door u opgegeven tijdens uw consultatie(s) te Burgt Osteopathie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Burgt Osteopathie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Burgt Osteopathie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stijn@mijnosteo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Burgt Osteopathie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Privacycommisie, wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

U heeft het recht om ‘vergeten te worden’. Dit wil zeggen dat u het recht heeft om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden. 

U heeft tevens het recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen en zodoende de automatische profilering te laten uitschakelen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Burgt Osteopathie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@burgtosteopathie.nl.